Programar és expressar un procés determinat en un llenguatge comprensible per a un ordinador. Cada llenguatge de programació té les seves normes semàntiques i sintàctiques apropiades per a cada tipus de problema. Els primers llenguatges com a tals van aparèixer cap als anys 1950. Alguns dels primers van ser el FORTRAN (Formula Translation) i el COBOL. Actualment existeix un gran nombre de llenguatges de programació. El Java és un dels més coneguts a Internet.