L’àbac (del llatí abăcus, i aquest, del grec ábax, -akos, que significa ‘taula’) és una eina per al càlcul manual d’operacions aritmètiques que consisteix en un marc amb filferros paral•lels per on s’hi fan córrer boles.

S’hi poden representar nombres enters o decimals. Per a representar un nombre es fa servir la base decimal on cada fil de boles representa les unitats, desenes, centenes, etc. L’àbac es pot utilitzar per a fer qualsevol tipus d’operació aritmètica, però la seva utilitat més gran són les operacions bàsiques: suma, resta, multiplicació i divisió.

Sistema decimal aritmètic, Son Pan

Sistema decimal consistent en una caixa de fusta rectangular rebaixada a l’interior on hi ha nou eixos de ferro i boles de fusta que hi llisquen, separats per un llistó. En un costat hi ha nou fileres de dues boles cadascuna i a l’altre nou fileres de cinc boles. Corresponen a les unitats, desenes, centenes i milers.

Àbac xinès – Lotus Flower Brand